زنان و دختران در افغانستان – دو سال پس از به قدرت رسید طالبان

دو سال پیش، طالبان پس از خروج دیوانه وار نیروهای ناتو، کنترل افغانستان را به دست گرفتند. این امر منجر به افزایش شدید سرکوب و خشونت آشکار در کشور شده است. اهداف این سرکوب روزنامه نگاران، دگرباشان جنسی+، فعالان زنان و حقوق بشر، کارمندان سابق دولت و بسیاری دیگر هستند. در عین حال، راه های فرار خطرات جانی دارند، به سختی راه امنی برای خروج از کشور وجود دارد. تاثیر قدرت گرفتن طالبان به ویژه برای زنان و دختران در کشور شدید است.

Scroll to Top