بامف وی(Bumf e.V.)، شبکه پروژه دختران پناهنده و زنان جوان


کمپین مارس “فمینیست، همبستگی، متقاطع!” – ، ۲۰۲۳

نام سازمان دهندگان: بامف ا فاو(Bumf e.V)، (Projekt Netzwerk geflüchtete Mädchen und junge Frauen)شبکه پروژه دختران پناهنده و زنان جوان
خلاصه مطلب:

به مناسبت روز جهانی مبارزه فمینیست ها در سال ۲۰۲۳، پروژه “شبکه ای برای دختران و زنان جوان پناهنده” موضع خود را در حمایت از فمینیسم متقاطع ومنتقد نژادپرستی تایید کرد. روز اقدام به عنوان فرصتی برای ارائه بیانیه های مختلف سازمان ها و افراد ساختارهای پروژه شبکه از طریق شبکه های اجتماعی در طول ماه مارچ و به نمایش گذاشتن دیدگاه ها و مطالبات آنها مورد استفاده قرار گرفت.

به کمپین : https://b-umf.de/maerz-kampagne-feministisch-solidarisch-intersektional/

 

Scroll to Top